Yhdistyksen säännöt

Yhdistys: Waldenström Finland ry
Y-tunnus: 3113072-1

Voimassa olevat säännöt alkaen 07.O4.2020

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Waldenström Finland ry, jonka lyhenne on WMF ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Waldenström Finland ry on potilaiden perustama ja potilaiden johtama potilasjärjestö. Yhdistys kokoaa WaIdenströmin taudin eli Waldenströmin makroglobulinemia (WM) tai sen kaltaisten tautien potilaat, heidän omaisensa ja hoitajansa yhteistoimintaan toimien heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänsä parantamiseksi. Yhdistys tekee tautiin liittyvää valistustyötä, sekä pyrkii hoidollisen että yhteiskunnallisen tasa-arvon turvaamiseen ja tiedonkulun parantamiseen tässä sairaudessa. Yhdistys voi toimia yhteistyössä vastaavien kotimaisten ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä voittoa tavoittelemattomana etujärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • toimii Waldenströmin tautiin tai sen kaltaisiin tauteihin sairastuneiden vertaistuen yhteisönä ja se mahdollistaa myös kokemusoppimisen
  • järjestää jäsenilleen tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
  • seuraa ja tukee Waldenströmin tautiin Liittyvää syöpätutkimusta
  • tekee esityksiä ja antaa tarvittaessa lausuntoja jäsenistöään koskevissa asioissa
  • voi tehdä yhteistyötä julkishallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa
  • voi toimia yhteistyössä koti- ja ulkomaisten syöpään liittyvien ja muiden järjestöjen kanssa
  • julkaisee tarpeen mukaan materiaalia ja ylläpitää tarpeellisiksi katsottuja tiedotuskanavia sekä vertaisverkostoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää asianmukaisilla luvilla varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä tehdä sponsori sopimuksia. Yhdistys voi tukea tutkimuksia ja hankkeita, jotka edistävät yhdistyksen toiminnan tarkoitusta.

3 § Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Waldenströmin tautia tai sen kaltaista tautia sairastava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan tarkoituksen. Varsinainen jäsen on yksityinen henkilö. Kannattajajäsen on sairaudesta ja sairastuneiden tukemisesta kiinnostunut oikeuskelpoinen yhteisö, yritys tai yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan tarkoituksen. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa tukeneita henkilöitä. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kannattaja- ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenhakemukset. Hallitus voi valtuuttaa yhdistyksen toimihenkilöt käsittelemään jäsenhakemukset.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannatusjäseninä olevien luonnollisten henkilöiden ja kannattaja jäseninä olevien oikeuskelpoisten yhteisöjen jäsenmaksut voivat poiketa toisistaan.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajaIle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erottaminen tapahtuu hallituksen päätöksellä, mikäli jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai toimii yhdistyksen periaatteita vastaan. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavalle kokoukselle tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Jäsenelle ei palauteta jäsenmaksua tai sen osaa siltä vuodelta, jolloin hän eroaa yhdistyksestä.

6 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset, joita ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus. Hallitus voi palkata yhdistykselle toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt ja päättää heidän toimenkuvistaan. Toiminnanjohtajan ja toimihenkilöiden vastuut on määritelty kulloinkin voimassa olevassa taloussäännössä, jonka vuosikokous vahvistaa.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ia muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Hallituksen tehtävät

Vuosikokouksen valitseman hallituksen tehtävänä on:

  1. johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
  2. tehdä aloitteita yhdistyksen päämäärien saavuttamiseksi
  3. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä esittää kunniajäsenten kutsumista yhdistyksen kokoukselle
  4. pitää jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä
  5. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle kokoukset
  6. hoitaa huolellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta yhdistyksen taloussäännön mukaisesti sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta
  7. laatia yhdistyksen taloussääntö, jonka vuosikokous vahvistaa
  8. edustaa yhdistystä ilman eri valtuutusta
  9. pitää yhteyttä vastaaviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin
  10. nimetä eri tehtäviä varten tarvittavat työryhmät ja toimielimet sekä keskuudestaan työvaliokunnan ja
  11. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja hyväksyä heidän työsuhteidensa ehdot
9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen mainittua kokousta.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi -toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä sähköpostilla.

13 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

   1. kokouksen avaus
   2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
   3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
   5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto
   6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja muille vastuuvelvollisille
   7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
   8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ia muut jäsenet
   9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
   10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla, samoin toimitaan, mikä yhtiö lakkautetaan.

15 § Taloussäännön muuttaminen

Taloussääntöä voidaan muuttaa, jos asia on kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen otettu käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa ja muutosta kannattaa enemmistö annetuista äänistä.

16 § Sääntöjen soveltaminen

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.